GIỚI THIỆU

Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB VIET NAM là tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập với sự hỗ trợ ban đầu của Liên Hợp Quốc (UNDP), Trung tâm SIB MIEN NAM hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB VIET NAM: phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo xã hội, phát triển hệ sinh thái kinh doanh tạo tác động xã hội, bảo đảm không vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

 Tư cách pháp nhân của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB VIET NAM
1. Tên tổ chức: (ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt) Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB VIET NAM
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: (nếu có:) SIB MIEN  NAM
Tên đầy đủ và tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: (nếu có) SOCIAL IMPACT BUSINESS SUPPORT CENTER _ SIB VIET NAM

 

 Chi tiết 
ĐỐI TÁC